Kårens arbete styrs genom ett antal styrdokument, som i sin tur regleras genom Fullmäktige eller Kårstyrelsen.

Strategisk plan

I Strategiska planen beskrivs målsättningen med Teknologkårens verksamhet. Syftet med dokumentet är att ge en helhetsbild över Teknologkårens målsättningar och verksamhetsområden, bidra med kontinuitet i organisationen samt att ligga till grund för framtagandet av den årliga verksamhetsplanen

Senast reviderat: 2019 FM4 (VårFM)

Värdegrund

Teknologkårens värdegrund beskriver vilka grundläggande värderingar Teknologkåren bygger sin verksamhet på. All verksamhet avstamp i värdegrunden och likaså är våra styrdokument uppbyggda utifrån samma princip.

Senast reviderat: 2016 FM10

Stadga

I Stadgarna stipuleras Teknologkårens mest grundläggande regler. De definierar Kårens sammansättning och ändamål, samt vilka organ som skall finnas och dess befogenheter. Här kan man även läsa hur vissa grundläggande saker skall ske, så som val till Fullmäktige. Ändringar i Stadgarna görs av Fullmäktige. För förändring krävs att man beslutar om det på två möten med minst en månad emellan.

Senast reviderat: 2019 FM4 (VårFM)

Reglemente

Reglementet beskriver mer i detalj hur Kårens verksamhet skall bedrivas. Det är allt från vad som åligger Heltidarna till vilka fristående föreningar som är kopplade till TLTH. Ändringar i Reglementet görs av Fullmäktige, och kräver endast ett möte.

Senast reviderat: 2019 FM4 (VårFM)

Policyer

Policyer är dokument som styr vissa aspekter av Kårens arbete. Dessa antas av Fullmäktige, och listas här nedan:


Riktlinjer

Riktlinjerna är direktiv för hur saker ska genomföras. De utgör ofta konkretiseringar av policyerna. Dessa beslutas av Kårstyrelsen, och listas här nedan:


Utskottsdirektiv

Utskottsdirektiv och arbetsbeskrivningar är direktiv för hur utskotten och heltidarna ska arbeta. Dessa beslutas av Kårstyrelsen, och listas här nedan:


Åsiktsprogram

Kåren har två dokument som stipulerar vad vi tycker i olika frågor. De är Studiesociala- och Utbildningspolitiska Programmet (SOUP) och Forsknings- och Forskarutbildningspolitiska Programmet (FFUP). De ska följas av våra externa representanter så att kårens röst blir enad och tydlig. De ska också skapa en debatt kring utbildningens form och innehåll med målet att uppnå en högre kvalitet.

(FFUP) Forsknings- och Forskarutbildningspolitiska Programmet

Forsknings- och forskarutbildningspolitiska programmet stipulerar kårens krav på denna del av LTHs verksamhet. Den berör alltså främst de frågor som påverkar doktoranderna på LTH.

Senast reviderat: 2015 FM4

(SOUP) Studiesociala- och Utbildningspolitiska Programmet

Det Studiesociala- och utbildningspolitiska programmet tar upp alla frågor som berör grundutbildningen, alltså civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, industridesign- och arkitektprogrammen. Här kan man läsa TLTHs krav på allt från eximinationer till skolan tillgänglighet för funktionshindrade.

Senast reviderat: 2018 FM5

Ställningstagande om Science Village Scandinavia

Senast reviderat: 2018 HöstFM

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att påverka de fokusområden som Teknologkåren vid LTH (TLTH) ska arbeta med under verksamhetsåret. Grundtanken med verksamhetsplanen är att ha konkreta mål att arbeta med under året utan att detaljstyra verksamheten. Målen har tagits fram som strategiska satsningar för verksamheten där vi idag har problem, har stora vinningar att göra eller förväntas få problem.

Budget

Budget är det främsta ramverket för Teknologkårens ekonomi. Detta dokument ligger till grund för Kårens verksamhet och att medlemmarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt. Rambudgeten beslutas av Fullmäktige och den konkretiserade budgeten beslutas av Kårstyrelsen.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är Teknologkårens kanske längsta dokument och upprättas av Styrelsen vid slutet av verksamhetsåret. I verksamhetsberättelsen presenterar Styrelsen hur det gångna året förslutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall.

f e m v a k d Dokt n w i